Algemene voorwaarden

Ingrid van der Veen

Laatst gewijzigd november 2019

Artikel 1 Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden.
1.2 Ingrid van der Veen: De eenmanszaak “Ingrid van der Veen”, gevestigd te Hattemerbroek en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08209802.
1.3 Ontwerper: Interior Designer Ingrid van der Veen, in deze vertegenwoordigd door mevr. Ingrid van der Veen.
1.4 Opdrachtgever: de opdrachtgever volgens de Overeenkomst die de diensten van Ontwerper wenst in te schakelen.
1.5 Overeenkomst: iedere (schriftelijk vastgelegde) Overeenkomst met Ingrid van der Veen in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, betreffende het verrichten van één of meer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop (indien overeengekomen volgens deze algemene voorwaarden).
1.6 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Ingrid van der Veen worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, opdrachtbevestiging. Hieronder wordt tevens verstaan het in opdracht aannemen ontwerpen en uitvoeren van interieurs, het leveren en ontwerpen van (op maat gemaakte) meubels, het ontwerpen en plannen van architectonische aanpassingen, etc., alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst
1.7 Design-Fee: De design fee is het totaalbedrag voor het ontwerp. Dit omvat in ieder geval alle ontwerp werkzaamheden, het opvragen offertes, de besprekingen met Opdrachtgever, leveranciers en inhuur derden.
1.8 Partijen: Opdrachtgever en Wederpartij gezamenlijk.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, transacties en Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Ontwerper en Opdrachtgever, alsmede op alle volgende aanbiedingen, offertes, transacties en Overeenkomsten uitgebracht aan, respectievelijk gesloten met dezelfde partij, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op de reeds gedane offertes en gesloten Overeenkomsten.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, voor zover daarvan niet schriftelijk door Ontwerper is afgeweken. Eventuele schriftelijke afwijkingen gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
2.3 Elke gestelde verwijzing naar andere voorwaarden, anders dan hier in deze Algemene Voorwaarden genoemd, wordt van de hand gewezen.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eventuele eerdere door Ontwerper gehanteerde algemene voorwaarden met betrekking tot de Overeenkomst.
2.5 In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de tussen Opdrachtgever en Ontwerper gesloten Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
2.6 De gebruikte kopjes boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. De inhoud van deze Algemene Voorwaarden geldt voor zover de Overeenkomst niet anders bepaalt.
2.7 Indien een of meer bepalingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, worden zij vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, terwijl de overige voorwaarden in stand blijven. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen Ontwerper en Opdrachtgever te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
2.8 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan per e-mail, mits niet uitdrukkelijk anders vermeld.
2.9 Ontwerper is bevoegd deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3 Totstandkoming en wijziging van een Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Werkzaamheden worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Ontwerper begint met het uitvoeren van de Werkzaamheden, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Ontwerper pas nadat deze schriftelijk door Ontwerper zijn bevestigd.
3.2 De door Ontwerper (schriftelijk) uitgebrachte offertes zijn gedurende één maand geldig, tenzij anders aangegeven in de offerte.
3.3 Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle genoemde prijzen in offertes of aanbiedingen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Werkzaamheden. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Ontwerper verstrekte gegevens waarop Ontwerper de offerte baseert.
3.4 Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Partijen pas nadat deze schriftelijk door de Ontwerper zijn bevestigd.
3.5 Indien bepaalden Werkzaamheden op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de vooraf geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Ontwerper gewerkte uren en gemaakte kosten zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend en achteraf gefactureerd worden.
3.6 Indien er geen Overeenkomst tot stand komt, behoudt Ontwerper zicht het recht voor eventueel gemaakte kosten zoals o.a. ontwerpen, tekeningen en calculaties, (gedeeltelijk) in rekening te brengen.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Ontwerper spant zich ervoor in om de Werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Ontwerper Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de Werkzaamheden.
4.2 Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Ontwerper aangeeft of waarvan Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
4.3 Een door de Ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden is indicatief, tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de Werkzaamheden van Ontwerper: a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
4.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen Partijen elkaar in de gelegenheid de laatste aspecten, zoals kleur- en materiaalgebruik van het resultaat te controleren en goed te keuren.
4.6 Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd kan Ontwerper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.7 Indien Opdrachtgever na schriftelijke bevestiging van de resultaten in een afgeronde fasen hierna wijzigingen in de Werkzaamheden verlangt die zien op de in de reeds uitgevoerde fase uitgevoerde Werkzaamheden, maken Partijen hierover nieuwe afspraken en vallen de kosten die hiervoor gemaakt dienen te worden niet onder de overeengekomen Werkzaamheden.
4.8 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen Partijen in de Overeenkomst zijn overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn. Bijvoorbeeld de normale en/of gebruikelijke toleranties met betrekking tot nuances in kleuren van bepaalde goederen of ontwerp keuzes die de algemene indruk van hetgeen Overeengekomen niet aantasten.
4.9 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de Werkzaamheden, schriftelijk aan Ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de Werkzaamheden volledig te hebben aanvaard.
4.10 Een klacht ten aanzien van bepaalde Werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die of andere
werkzaamheden/leveranties niet op.
4.11 Wanneer Opdrachtnemer noodzakelijkerwijs of in opdracht van Opdrachtgever in het weekend moet werken wordt er de volgende toeslag op bestaande tarieven berekend; zaterdag 150%, zon- en feestdagen 200%.

Artikel 5 Inschakelen van derden

5.1 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ontwerper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van deze derden worden in de offerte opgenomen en, behoudens Partijen hierover geen nadere afspraken maken, niet apart in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 6 Opzegging en Ontbinding Overeenkomst

6.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
6.2 Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt zoals bedoeld in artikel 6.1, zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Ontwerper, of wanneer Ontwerper de Overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever, naast het honorarium en de reeds gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte Werkzaamheden, de gehele Design Fee verschuldigd. Tevens behoudt Ontwerper zich het recht voor schadevergoeding te vorderen. Deze schadevergoeding houdt in ieder geval in de kosten voortvloeiend uit de door Ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden en misgelopen winsten. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de Werkzaamheden worden afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
6.3 Zowel Ontwerper als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
6.4 Een Overeenkomst kan worden beëindigd door een partij indien de wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet juist, tijdig en/of volledig nakomt en de niet-nakoming de ontbinding rechtvaardigt, mits de wederpartij vooraf in gebreke is gesteld waarbij aan de wederpartij een redelijke termijn is gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen. Als een redelijke termijn wordt in beginsel aangemerkt een termijn van 14 dagen indien het betreft betalingsverplichtingen en een termijn van 30 dagen indien het betreft andere verplichtingen dan betalingsverplichtingen. Afhankelijk van de aard en omvang van de niet-nakoming kan deze termijn worden verlengd of verkort. Het vorenstaande laat onverlet het recht van de partij die tot ontbinding overgaat om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Honorarium en kosten

7.1 Ontwerper rekent voor de uitvoering van de Werkzaamheden een honorarium. Dit kan bestaan uit een Design-Fee, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen Partijen overeen te komen vergoeding.
7.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Ontwerper voor de uitvoering van de Overeenkomst maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie, inkoop van het interieur en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.
7.3 Wanneer Ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. Ontwerper zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of
de aard van de Werkzaamheden uitstel niet toelaat.
7.4 Wanneer de uitvoering van de Werkzaamheden wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

Artikel 8 Betalingen en opschorting

8.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
8.2 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Ontwerper totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Ontwerper op grond van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Ontwerper zijn voldaan.
8.3 Ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Opdrachtgever, mag Ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
8.4 Ontwerper mag de uitvoering van de Werkzaamheden opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Ontwerper door een mededeling of gedraging van Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.
8.5 Bezwaren tegen de factuur zullen door Opdrachtgever binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van Ontwerper worden gebracht.

Artikel 9 Tekortkoming/Overmacht

9.1 In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te zullen kunnen voldoen, als gevolg van overmacht of anderszins, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.2 Bij het overschrijden van een fatale termijn, een verbintenis die voortvloeit uit een onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming die niet meteen wordt nagekomen, of indien Ontwerper uit een mededeling van Opdrachtgever moet afleiden dat deze tekort zal gaan schieten in de nakoming, is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.3 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kan de Wederpartij niet worden aangerekend, indien de tekortkoming wordt veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 BW. Ontwerper is niet gehouden tot enige nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Ontwerper daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer gelende opvatting voor haar rekening komt. Tot deze omstandigheden behoort in ieder geval: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of
gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen door Ontwerper naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
9.4 Indien de periode van overmacht zoals bedoeld in art. 9.3 langer duurt dan twee maanden, dan is zowel Ontwerper als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij de door de ontbinding veroorzaakte schade van de andere partij te vergoeden. Voor zover Opdrachtgever ten tijde van het intreden van de overmacht als bedoeld in art. 9.3 haar verplichtingen uit de Overeenkomst reeds (gedeeltelijk) was nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ontwerper gerechtigd om dat reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren in overeenstemming met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
9.5 Van overmacht zoals bedoeld in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden is uitgezonderd werkstakingen, materiaalgebrek of financiële en/of personele tekorten bij de Opdrachtgever.

10 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

10.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht, alsmede de offertes en overige door Ontwerper gecreëerde ontwerpen, bestaande uit o.a. originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden, komen toe aan Ontwerper, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever of aan derden. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
10.2 Ontwerper heeft met uitsluiting van ieder ander het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging en herhaling van de ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van de ontwerpen, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
10.3 Partijen kunnen overeenkomen dat de in 10.1 bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt.
10.4 Ontwerper heeft te allen tijde het recht om diens naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.
10.5 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Ontwerper, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
10.6 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van Ontwerper niet het recht om het resultaat van de Werkzaamheden aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
10.7 Ontwerper heeft, indien niet anders overeengekomen, tijdens- en na het voltooien van de Werkzaamheden het recht om ten behoeve van haar eigen portfolio de in dit artikel genoemde werken te gebruiken in presentaties, op de website voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen en in media uitingen met vermelding van de naam van Opdrachtgever.
10.8 Wanneer het resultaat van de Werkzaamheden mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken Partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Ontwerper is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid. Ontwerper is gerechtigd om tegenbewijs te leveren.
11.2 Ontwerper is nimmer aansprakelijk voor mogelijke indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
11.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ontwerper, is de aansprakelijkheid van Ontwerper beperkt tot het honorarium van Ontwerper voor de Overeenkomst, althans dat deel van de Werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4 Van het ontstaan van schade doet de Opdrachtgever direct nadat hem daarvan is gebleken, mondeling melding aan de Ontwerper, waarna een schriftelijke en gemotiveerde uiteenzetting dient te volgen binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de schade.
11.5 Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht door handelen of nalaten van de Opdrachtgever, van personen voor wie hij aansprakelijk is of die in zijn opdracht de opgedragen Werkzaamheden of een onderdeel daarvan uitvoeren.
11.6 Het verzekerd hebben van eventuele schade of aansprakelijkheid, kan door Opdrachtgever niet worden ingeroepen als een beperking van aansprakelijkheid.
11.7 Opdrachtgever dient voor zijn rekening en risico, een adequate aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij, ter afdekking van de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever heeft op het eerste verzoek van Ontwerper de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

Artikel 12 Garanties en vrijwaringen

12.1 Ontwerper garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de Werkzaamheden ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
12.2 Opdrachtgever vrijwaart Ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden gebruikt.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de Overeenkomst, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Ontwerper of Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
13.2 Partijen zullen zich niet negatief uitlaten over elkaar tijdens en na het beëindigen van de Overeenkomst, om wat voor reden dan ook.

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.
14.2 Op de Overeenkomst tussen Ontwerper en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de Ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van geschillen tussen Ontwerper en Opdrachtgever.