Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ingrid van der Veen

Laatst gewijzigd november 2019

Artikel 1 Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden.
1.2 Ingrid van der Veen: De eenmanszaak “Ingrid van der Veen”, gevestigd te Hattemerbroek en
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08209802.
1.3 Ontwerper: Interior Designer Ingrid van der Veen, in deze vertegenwoordigd door mevr.
Ingrid van der Veen.
1.4 Opdrachtgever: de opdrachtgever volgens de Overeenkomst die de diensten van Ontwerper
wenst in te schakelen.
1.5 Overeenkomst: iedere (schriftelijk vastgelegde) Overeenkomst met Ingrid van der Veen in het
kader van diens normale bedrijfsuitoefening, betreffende het verrichten van één of meer
werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop
(indien overeengekomen volgens deze algemene voorwaarden).
1.6 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Ingrid van der
Veen worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende
de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, opdrachtbevestiging. Hieronder wordt tevens
verstaan het in opdracht aannemen ontwerpen en uitvoeren van interieurs, het leveren en
ontwerpen van (op maat gemaakte) meubels, het ontwerpen en plannen van architectonische
aanpassingen, etc., alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van
die Overeenkomst
1.6 Design-Fee: De design fee is het totaalbedrag voor het ontwerp. Dit omvat in ieder geval alle
ontwerp werkzaamheden, het opvragen offertes, de besprekingen met Opdrachtgever,
leveranciers en inhuur derden.
1.7 Partijen: Opdrachtgever en Wederpartij gezamenlijk

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, transacties
en Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Ontwerper en
Opdrachtgever, alsmede op alle volgende aanbiedingen, offertes, transacties en
Overeenkomsten uitgebracht aan, respectievelijk gesloten met dezelfde partij, ongeacht of
deze samenhangen met, dan wel volgen op de reeds gedane offertes en gesloten
Overeenkomsten.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, voor zover
daarvan niet schriftelijk door Ontwerper is afgeweken. Eventuele schriftelijke afwijkingen
gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen
betrekking hebben.
2.3 Elke gestelde verwijzing naar andere voorwaarden, anders dan hier in deze Algemene
Voorwaarden genoemd, wordt van de hand gewezen.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eventuele eerdere door Ontwerper
gehanteerde algemene voorwaarden met betrekking tot de Overeenkomst.
2.5 In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de tussen Opdrachtgever en
Ontwerper gesloten Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
2.6 De gebruikte kopjes boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden komt geen
zelfstandige betekenis toe. De inhoud van deze Algemene Voorwaarden geldt voor zover
de Overeenkomst niet anders bepaalt.
2.7 Indien een of meer bepalingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel
of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, worden zij vervangen door bepalingen
waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet
afdwingbare bepaling, terwijl de overige voorwaarden in stand blijven. Voor zover dit
noodzakelijk mocht zijn, zullen Ontwerper en Opdrachtgever te goeder trouw nader overleg
voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
2.8 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan per e-mail, mits niet
uitdrukkelijk anders vermeld.
2.9 Ontwerper is bevoegd deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of aan te
vullen.

Artikel 3 Totstandkoming en wijziging van een Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
Werkzaamheden worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer
Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Ontwerper begint met het
uitvoeren van de Werkzaamheden, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen
en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en
bedingen binden Ontwerper pas nadat deze schriftelijk door Ontwerper zijn bevestigd.
3.2 De door Ontwerper (schriftelijk) uitgebrachte offertes zijn gedurende één maand geldig, tenzij
anders aangegeven in de offerte.
3.3 Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de
werkzaamheden. Alle genoemde prijzen in offertes of aanbiedingen zijn exclusief BTW.
Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige
Werkzaamheden. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of
namens haar aan Ontwerper verstrekte gegevens waarop Ontwerper de offerte baseert.
3.5 Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Partijen pas nadat deze schriftelijk door de
Ontwerper zijn bevestigd.
3.6 Indien bepaalden Werkzaamheden op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de
vooraf geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Ontwerper gewerkte
uren en gemaakte kosten zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend en achteraf
gefactureerd worden.
3.7 Indien er geen Overeenkomst tot stand komt, behoudt Ontwerper zicht het recht voor
eventueel gemaakte kosten zoals o.a. ontwerpen, tekeningen en calculaties, (gedeeltelijk) in
rekening te brengen.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Ontwerper spant zich ervoor in om de Werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te
voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar
een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel
handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal
Ontwerper Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de Werkzaamheden.
4.2 Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en
juiste levering door Ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Ontwerper aangeeft of
waarvan Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
4.3 Een door de Ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden is
indicatief, tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de Werkzaamheden van Ontwerper:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of
instructies van Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten,
merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke
beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
4.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan
stellen Partijen elkaar in de gelegenheid de laatste aspecten, zoals kleur- en materiaalgebruik
van het resultaat te controleren en goed te keuren.
4.6 Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd kan
Ontwerper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot
dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
4.7 Indien Opdrachtgever na schriftelijke bevestiging van de resultaten in een afgeronde fasen
hierna wijzigingen in de Werkzaamheden verlangt die zien op de in de reeds uitgevoerde fase
uitgevoerde Werkzaamheden, maken Partijen hierover nieuwe afspraken en vallen de kosten
die hiervoor gemaakt dienen te worden niet onder de overeengekomen Werkzaamheden.
4.8 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen Partijen in de Overeenkomst zijn
overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn. Bijvoorbeeld de normale en/of
gebruikelijke toleranties met betrekking tot nuances in kleuren van bepaalde goederen of
ontwerp keuzes die de algemene indruk van hetgeen Overeengekomen niet aantasten.
4.9 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na
afronding van de Werkzaamheden, schriftelijk aan Ontwerper meegedeeld, bij gebreke
waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de Werkzaamheden volledig te
hebben aanvaard.
4.10 Een klacht ten aanzien van bepaalde Werkzaamheden of leveranties schort de
betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die of andere
werkzaamheden/leveranties niet op.

Artikel 5 Inschakelen van derden

5.1 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ontwerper
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van deze derden worden in de offerte
opgenomen en, behoudens Partijen hierover geen nadere afspraken maken, niet apart in
rekening gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 6 Opzegging en Ontbinding Overeenkomst

6.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 (twee) maanden,
zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming
van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met
vermelding van de reden van opzegging.
6.2 Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt zoals bedoeld in artikel 6.1, zonder dat
sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Ontwerper, of wanneer Ontwerper de
Overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever, naast het honorarium en de reeds
gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte Werkzaamheden, de gehele DesignFee verschuldigd. Tevens behoudt Ontwerper zich het recht voor schadevergoeding te
vorderen. Deze schadevergoeding houdt in ieder geval in de kosten voortvloeiend uit de door
Ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met
derden en misgelopen winsten. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van
Ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de Werkzaamheden worden
afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
6.3 Zowel Ontwerper als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar,
wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige)
surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
6.4 Een Overeenkomst kan worden beëindigd door een partij indien de wederpartij haar
verplichtingen uit de Overeenkomst niet juist, tijdig en/of volledig nakomt en de niet-nakoming
de ontbinding rechtvaardigt, mits de wederpartij vooraf in gebreke is gesteld waarbij aan de
wederpartij een redelijke termijn is gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen. Als
een redelijke termijn wordt in beginsel aangemerkt een termijn van 14 dagen indien het betreft
betalingsverplichtingen en een termijn van 30 dagen indien het betreft andere verplichtingen
dan betalingsverplichtingen. Afhankelijk van de aard en omvang van de niet-nakoming kan
deze termijn worden verlengd of verkort. Het vorenstaande laat onverlet het recht van de partij
die tot ontbinding overgaat om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Honorarium en kosten

7.1 Ontwerper rekent voor de uitvoering van de Werkzaamheden een honorarium. Dit kan
bestaan uit een Design-Fee, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd
aan de projectsom of uit enige andere tussen Partijen overeen te komen vergoeding.
7.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Ontwerper voor de
uitvoering van de Overeenkomst maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor
prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie,
inkoop van het interieur en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten
worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt
afgesproken.
7.3 Wanneer Ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan
wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te
verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de
gebruikelijk door Ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. Ontwerper zal Opdrachtgever
hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of
de aard van de Werkzaamheden uitstel niet toelaat.
7.4 Wanneer de uitvoering van de Werkzaamheden wordt vertraagd of onderbroken door
omstandigheden die niet aan Ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever
verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Ontwerper zal de kosten
zoveel mogelijk proberen te beperken.

Artikel 8 Betalingen en opschorting

8.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30
dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders
vermeldt.
8.2 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Ontwerper totdat alle
bedragen die Opdrachtgever aan Ontwerper op grond van de tussen Partijen gesloten
Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Ontwerper zijn voldaan.
8.3 Ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Opdrachtgever, mag Ontwerper
overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in
rekening brengen.
8.4 Ontwerper mag de uitvoering van de Werkzaamheden opschorten nadat de betalingstermijn is
verstreken en Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te
betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Ontwerper door een mededeling of gedraging van
Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.
8.5 Bezwaren tegen de factuur zullen door Opdrachtgever binnen 15 kalenderdagen na
factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van Ontwerper worden
gebracht.

Artikel 9 Tekortkoming/Overmacht

9.1 In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten
hieraan niet te zullen kunnen voldoen, als gevolg van overmacht of anderszins, is deze partij
gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.2 Bij het overschrijden van een fatale termijn, een verbintenis die voortvloeit uit een
onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming die niet meteen wordt nagekomen, of indien Ontwerper uit een
mededeling van Opdrachtgever moet afleiden dat deze tekort zal gaan schieten in de
nakoming, is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.3 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst
kan de Wederpartij niet worden aangerekend, indien de tekortkoming wordt veroorzaakt door
overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 BW. Ontwerper is niet gehouden tot enige nakoming
van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Ontwerper daartoe verhinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer gelende opvatting voor haar rekening komt. Tot deze
omstandigheden behoort in ieder geval: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen,
boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken,
maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand,
atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of
gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen door Ontwerper naar redelijkheid en billijkheid
niet gevergd kan worden.
9.4 Indien de periode van overmacht zoals bedoeld in art. 9.3 langer duurt dan twee maanden,
dan is zowel Ontwerper als Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder
daarbij de door de ontbinding veroorzaakte schade van de andere partij te vergoeden. Voor
zover Opdrachtgever ten tijde van het intreden van de overmacht als bedoeld in art. 9.3 haar
verplichtingen uit de Overeenkomst reeds (gedeeltelijk) was nagekomen, en aan het
nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ontwerper gerechtigd om dat reeds
nagekomen gedeelte separaat te factureren in overeenstemming met het bepaalde in deze
Algemene Voorwaarden.
9.5 Van overmacht zoals bedoeld in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden is uitgezonderd
werkstakingen, materiaalgebrek of financiële en/of personele tekorten bij de Opdrachtgever.

10 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

10.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het
octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de
opdracht, alsmede de offertes en overige door Ontwerper gecreëerde ontwerpen, bestaande
uit o.a. originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en
andere bescheiden, komen toe aan Ontwerper, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld
aan Opdrachtgever of aan derden. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan
worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Ontwerper daartoe bevoegd, tenzij
anders overeengekomen.
10.2 Ontwerper heeft met uitsluiting van ieder ander het recht op openbaarmaking en
verveelvoudiging en herhaling van de ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen
van de ontwerpen, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen
en modellen, zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn
gesteld.
10.3 Partijen kunnen overeenkomen dat de in 10.1 bedoelde rechten geheel of
gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele
voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot
het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt.
10.4 Ontwerper heeft te allen tijde het recht om diens naam op, bij, of in publiciteit rondom
het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten)
vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande
toestemming van Ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de
ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.
10.5 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper
tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen,
concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen,
illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en
video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.)
eigendom van Ontwerper, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter
beschikking zijn gesteld.
10.6 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van Ontwerper niet het recht om het
resultaat van de Werkzaamheden aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken
of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Ontwerper
kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke
vergoeding.
10.6 Ontwerper heeft, indien niet anders overeengekomen, tijdens- en na het voltooien van de
Werkzaamheden het recht om ten behoeve van haar eigen portfolio de in dit artikel genoemde
werken te gebruiken in presentaties, op de website voor eigen publiciteit, verwerving van
opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen en in mediauitingen met vermelding van de naam van Opdrachtgever.
10.7 Wanneer het resultaat van de Werkzaamheden mede betrekking heeft op werken waarop
rechten van derden op rusten, maken Partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van
deze werken zal worden geregeld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Ontwerper is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid.
Ontwerper is gerechtigd om tegenbewijs te leveren.
11.2 Ontwerper is nimmer aansprakelijk voor mogelijke indirecte schade, gevolgschade en/of
bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst.
11.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ontwerper, is de aansprakelijkheid
van Ontwerper beperkt tot het honorarium van Ontwerper voor de Overeenkomst, althans dat
deel van de Werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4 Van het ontstaan van schade doet de Opdrachtgever direct nadat hem daarvan is gebleken,
mondeling melding aan de Ontwerper, waarna een schriftelijke en gemotiveerde uiteenzetting
dient te volgen binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de schade.
11.5 Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade voor zover deze tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht door
handelen of nalaten van de Opdrachtgever, van personen voor wie hij aansprakelijk is of die in
zijn opdracht de opgedragen Werkzaamheden of een onderdeel daarvan uitvoeren.
11.6 Het verzekerd hebben van eventuele schade of aansprakelijkheid, kan door Opdrachtgever
niet worden ingeroepen als een beperking van aansprakelijkheid.
11.7 Opdrachtgever dient voor zijn rekening en risico, een adequate aansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten bij een te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij, ter afdekking
van de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever heeft op het eerste
verzoek van Ontwerper de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

Artikel 12 Garanties en vrijwaringen

12.1 Ontwerper garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, wanneer er
auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als
auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat
van de Werkzaamheden ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of
redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins
onrechtmatig is.
12.2 Opdrachtgever vrijwaart Ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op alle door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die
bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden gebruikt.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en
omstandigheden, die in het kader van de Overeenkomst, van elkaar of uit andere bron, aan de
andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of
mededeling aan derden Ontwerper of Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen.
Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze
feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke
behandeling worden gebonden.
13.2 Partijen zullen zich niet negatief uitlaten over elkaar tijdens en na het beëindigen van de
Overeenkomst, om wat voor reden dan ook.

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.
14.2 Op de Overeenkomst tussen Ontwerper en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg
proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn
overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het
arrondissement waar de Ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van
geschillen tussen Ontwerper en Opdrachtgever.
Open chat